اطلاعیه 9 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات بین المللی ISI ,SCOPUS
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-Polish Journal of Management Studies -ISI / SCOPUS
2-PHILOSOPHY AND COSMOLOGY-FILOSOFIYA I KOSMOLOGIYAISI / WOS
3-Filosofia Theoretica- SCOPUS
4-JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH-ISI / WOS
5-National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald- ISI / WOS
6-Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER]- SCOPUS
7- international Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies-ISI / WOS
8-REVISTA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD - ISI / WOS
9-TEORIA E PRATICA EM ADMINISTRACAO-TPA - ISI / WOS
10-REVISTA INCLUSIONES - ISI / WOS
11- Journal of critical reviews(JCR)-SCOPUS
12- Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities-SCOPUS

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش  در مديريت ، اقتصاد و توسعه

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com